Những giòng sông trong thơ nhạc (phần 4)

- Quảng Cáo -

 

Lịch sử Việt Nam với bao nhiêu biến động, chiến tranh có lúc khiến đất nước bị chia đôi, huynh đệ tương tàn. Những con sông chia cách không chỉ gần gũi như Yên Thao “Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng địch đóng” là một sự chia cách lớn lao trong lịch sử, đó là sông Gianh, sông Bến Hải… Những giòng sông, giòng máu Việt còn loang, những giòng sông phân chia đất nước, những giòng sông ly biệt tình người…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here