Bài thơ dự thi số 87 – Tựa: THÍCH CHÂN QUANG

- Quảng Cáo -

87 Bài thơ dự thi số 87 – Tựa: THÍCH CHÂN QUANG

Tên tác giả: Hồng Thuỷ

 

THÍCH CHÂN QUANG

Sư thầy bán nước Thích Chân Quang
Miệng lưỡi ngôn càn loại chó hoang
Nước Việt anh em gì với giặc
Trung hoa chú bác hẳn vơ quàng

Nói năng bát nháo ngôn từ hỏng
Lẫn lộn tư duy khẩu nghiệp xoàng
Những bọn xâm lăng là phải đánh
Không nghe giảng pháp Thích Chân Quang.

- Quảng Cáo -

Hồng Thuỷ – Việt Nam
13/02/2017

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here