Ứng cử thế nào?

- Quảng Cáo -

Helena Zen

Lại tiếp tục nói về việc điều tra trước kia của tôi. Đây là một trong những buổi nói chuyện ngoài lề mang tính chất đối thoại để an ninh dò xét tư tưởng của tôi.

Họ nói với tôi rằng, họ nhận thấy tôi có khả năng, vậy nên nếu tôi yêu nước, tôi có thể ứng cử vị trí nào đó thích hợp rồi từ đó tôi có thể dùng năng lực của mình để góp phần đóng góp các đường lối chính sách xây dựng đất nước. Còn như những việc tôi đang làm, chỉ là đang chống phá đất nước chứ không phải là yêu nước (Chủ yếu họ muốn quy tội tôi là chống phá, phản động, phản quốc).

Vậy nên tôi đã trả lời họ:

- Quảng Cáo -

“Tôi đồng ý việc những người có năng lực ra ứng cử để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước là đúng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, chế độ các anh bây giờ chỉ có đảng viên ĐCS mới có thể ứng cử chen chân vào Quốc Hội, Chính Phủ. Bản thân tôi không bao giờ chấp nhận đường lối CNXH, tôi không chấp nhận tư duy CS, tôi không bao giờ chấp nhận tham gia làm đảng viên ĐCS, vậy thì làm thế nào tôi có thể ứng cử?”

Chúng ta cũng đã thấy, những người không phải là đảng viên CS đã từng tự ứng cử, và kết quả của họ đã nhận lấy như thế nào?

Có thể kết luận:

Ở hiện tại, theo định nghĩa của họ, chỉ có đảng viên CS là có tư cách yêu nước, còn chúng tôi, một khi đã chệch khỏi quỹ đạo đó rồi chỉ mang tiếng là phản động, phản quốc. Nhìn khắp thế giới, chỉ còn mỗi Việt Nam và Trung Quốc là CHÍNH THỨC duy trì đường lối CNXH Marx-Lenin, vậy nên càng hiếm thì tư duy cũng khác biệt so với đa số loài người còn lại chăng?

Huỳnh Thị Tố Nga (Helena Zen)

- Quảng Cáo -