Lại tượng…với đài!

- Quảng Cáo -

Tượng nhiều dân lệ thêm trào

Thằng quan đánh thuế còn cao hơn đài

Cơm ăn chưa đủ miếng nhai

Áo quần không đủ che dài tấm thân

- Quảng Cáo -

Nước thải uống mãi bệnh dần

Nhà thương chẳng có ở gần ở xa

Lớp trường tìm mãi chẳng ra

Môi trường cuộc sống dân ta bần cùng

Tham quan như những vi trùng

Lột dân dân chẳng vẫy vùng kêu than

Thuế dân bạc tỷ bạc ngàn

Đổ vào tượng đá túi quan xây nhà

Đói cơm ra ngắm tượng tà

Đêm về đắp chiếu lệ nhòa đớn đau

Người dân cuộc sống cơ cầu

Xây chi tượng quỷ gieo sầu g.iết dân

Quan ta toàn lũ bất nhân

Tượng to để chúng mị dân cầm quyền

Công trình xây dựng lũ điên

Thằng dân ngồi ngắm no liền khỏi ăn

Một thời chủ nghĩa chết bằm

Thiên đàng đã tới dân nằm đói meo !

( xuanngocnguyen )

- Quảng Cáo -