Đây là gì nếu không phải là … đem bỏ cho chết!

- Quảng Cáo -

Đỗ Đăng Liêu – CTMM

Hãy xem những hình ảnh đau lòng đứt ruột trong clip video này.
Không thuốc men!
Không thức ăn!
Thế thì người dân sống làm sao?
Chưa kịp chết vì dịch thì đã chết vì đói khát trước rồi.
Đây phải gọi là gì?
Có phải là mang hàng ngàn người dân đến đây và bỏ cho chết không?
Chính phủ vì dân đây sao?
Ai sẽ cứu những đồng bào này của tôi đây?

- Quảng Cáo -