Quốc hội cần sớm trả món nợ mà Hiến pháp đã cam kết như một lời hứa

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

“Những gì hứa trước Quốc hội, nhân dân cần phải được hoàn thành”.

Gã tán đồng yêu cầu này của ông Huệ với tư cách chủ tịch QH. Người Dân luôn hiểu rằng những lời hứa của bất cứ cơ quan, cá nhân lãnh đạo nào trước QH là khoản nợ đối với Dân và Dân có quyền đòi trả các món nợ ấy.

- Quảng Cáo -

Đặc biệt QH còn món nợ rất lớn với Dân thưa chủ tịch, đó là bao kì họp QH rồi, bao khoá QH rồi nhưng hai bộ luật Biểu tình và Thành lập hội vẫn không được bàn thảo và thông qua.

Chính QH đã thông qua Hiến pháp trong đó có cam kết cũng chính là lời hứa trước toàn Dân về quyền được biểu tình và quyền được thành lập hội.

Các quyền đó thành luật sẽ giúp cho xã hội phát triển lành mạnh vì có luật mọi công dân phải tuân theo kỉ cương phép Nước.

- Quảng Cáo -