“Đất nước này là của đứa nào”?

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Nước ta có không biết bao nhiêu tổ chức để quản lý đất nước: Đảng, Chính quyền, các đoàn thể, các Hội, các Uỷ ban chuyên trách (Môi trường, Văn hoá…), thế mà bọn tham lam phá hoạt đất nước cứ ngang nhiên như chỗ không người. Nào phá rừng, hút cát, khai mỏ, xây biệt thự trái phép, cướp đất đai, đào núi lấp biển… Tất cả diễn ra ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, kéo dài hàng năm, mà không có cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan chuyên trách lên tiếng. Các ĐBQH thì như câm mù điếc cả! Chỉ khi trên mạng xã hội tạo nên dư luận dữ dội, chính quyền mới động tĩnh… Khiến người dân thay câu hát “Đất nước này là của chúng mình” thành “Đất nước này là của đứa nào”?

- Quảng Cáo -