Dân trí cao hay thấp?

- Quảng Cáo -
Người ta nói dân trí VN thấp nên bị VC đè đầu.
He he… Không đúng! Sự thực là “dân trí” VN cao mới bị VC đè đầu.
Lý do là vì người Việt, đúng hơn là đại đa số người Việt, ai cũng khôn.
Bởi khôn nên “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Cái gì lợi cho mình thì làm, không lợi cho mình thì không làm.
Cho nên phong trào tranh đấu chỉ sống thoi thóp với vài chục ngàn người rồi chết lần chết mòn trong tù, vì 90 triệu người còn lại chắp tay sau đít đứng ngó; vì ngu gì (tức là khôn) ló ra ủng hộ hoặc tranh đấu cho VC nó nhốt.
He he… “Dân trí” như vậy là cao, cao chót vót, đỉnh cao luôn chớ thấp chỗ nào?!
- Quảng Cáo -