Một đứa làm VC, cả họ được giàu, cả nước bị mạt

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Theo dõi tin tức đăng tải trên các báo thì thấy rằng hễ bất cứ khi nào có một quan chức VC nào đó làm sai, nói sai điều gì bị lôi ra ánh sáng thì y như rằng nó không con của ông trung ương này thì cũng cháu ông tướng nọ. Có lần tôi còn đọc cái tin cán bộ của cả một tỉnh đều là họ hàng, bà con với nhau. Hình như tất cả quan chức trong các cơ quan nhà nước VC, các quan lớn nhỏ trong quân đội VC đều là con cháu, họ hàng của VC; hễ chức càng lớn, cơ hội liếm càng nhiều thì gốc gác càng to.

Con ông cháu cha

Lẽ nào cả nước không ai có tài ngoài con cháu của VC hay sao?

Nếu câu “hổ phụ sanh hổ tử” là đúng thì bọn cướp cha sẽ đẻ ra cướp con, bọn sát nhân cha sẽ đẻ ra sát nhân con, bọn giả dối cha sẽ đẻ ra giả dối con, bọn tham lam cha sẽ đẻ ra bọn tham lam con… Mà bọn VC cha thì có tài gì ngoài những “tài” vừa kể trên?
Vì vậy mà VN mới nát bét như bây giờ.

- Quảng Cáo -

Chúng nó hô hào BÀI PHONG, ĐẢ THỰC, DIỆT ĐẾ không phải để giải phóng người dân thoát ách PHONG KIẾN, THỰC DÂN, ĐẾ QUỐC; mà để chúng nó được độc quyền bóc lột, áp bức, đày đoạ, tàn sát người VN.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here