Ngộ nhận?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Ông bộ trưởng này ngộ nhận cái phim gì đó rất hay nhưng bị kẻ xấu bôi xấu…?

Thực ra nếu cái phim gì đó mà hay thì người ta tranh nhau mua vé vào kín rạp, cần quái gì phải dụ khị, bắt ép sinh viên học sinh mua vé vào xem?

Và nếu cái phim gì đó không hay… Đến mức phải dụ khị sinh viên học sinh mua vé, tức quá tệ không còn gì để nói, thì bôi xấu phim đó làm gì vậy trời?

- Quảng Cáo -

Ông bộ trưởng ngộ nhận, tưởng người ta bôi xấu, không hiểu người ta đang giúp tẩy xóa cái chưa tốt trong phim, để phim đẹp hơn, hay hơn, chứ bôi xấu phim chưa hay làm gì cho phí công?

- Quảng Cáo -