Buồn cho dân tôi!

- Quảng Cáo -

Theo báo chí Việt Nam

Đất nước mình đáng sống

Sao bỏ đi lang thang

Để chế.t chùm cả đống.

- Quảng Cáo -

Đừng bắt chước quan tham

Chúng đi qua nước khác

Sống cuộc đời giàu sang

Bằng nhiều tiền ăn cắp.

Mình người dân ra đi

Trong điều kiện thiếu thốn

Đi thoát làm cu ly

Sống cuộc đời lẫn trốn.

Không thoát bị đuổi ngay

Hoặc sa cơ ngoắc ngoải

Biết bao người không may

Đã ra đi mãi mãi.

Mười sáu người hôm nay

Gửi xá.c thân trên biển

Linh hồ.n đã cao bay

Xa dương trần vĩnh viễn!

Nguyen Khan

- Quảng Cáo -