Vịnh cái bọn “mình cứ trong veo thì sợ gì”

- Quảng Cáo -

Bùi Chí Vinh

Con sứa vốn dĩ trong veo

Mà vèo một cái xèo xèo lên mâm

Cái mặt mốc ngó tối sầm

- Quảng Cáo -

Không bằng con sứa mà trong nỗi gì

Da vàng vọt, môi thâm sì

Nay Đô trưởng, mai có khi Hỏa Lò

Những thằng ăn vụng nói to

Đến khi thành củi, tò tò khóc than

Miệng quan có thép có gang

Ra Tòa đố dám phồng mang “bố mày”

Đứa ung thư, đứa dạ dày

Đứa đang tỉnh rụi bỗng say… tâm thần

Ăn thì vét háng nhân dân

Tù thì xin phép được chăm… mẹ già

Trong veo nhưng đục thấy bà

Cái tâm hắc ám ai mà tin bay

Đô trưởng ai cũng như ai

Lúc còn chễm chệ trên ngai “sợ gì”

Loa phường mỗi sáng thị uy

Khắp nơi trạm BOT tì tì thu ngân

Trong tù, “Đô” cũ quét sân

Ngoài tù, “Đô” mới hét ầm “trong veo”

ĐÉO BÀ tiếng lái ĐÁ BÈO

TRONG VEO bị lộn tùng phèo TREO VONG !

18-11-2022

BCV

- Quảng Cáo -