Đừng chờ người khác!

- Quảng Cáo -
Rất nhiều chuyện vô lý xảy ra trong xã hội Việt Nam.
Do đó, cần mỗi người góp một tiếng nói thẳng thắn.
Đừng chờ người khác.
Người dân phải có quyền thay đổi thành phần, chế độ cầm quyền bằng lá phiếu.
Một đất nước không thể nào chỉ có chính quyền mà lại không có dân quyền.
- Quảng Cáo -