Đối thoại với Phật tổ

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Tôi có đức tin. Nhà tôi thờ Phật để tạo đức tin. Mỗi lần nhà có chuyện không vui, tôi thường ngồi trước Phật để đối thoại với Phật. Phật ở tâm.

Sau đây là đoạn đối thoại liên quan đến hai chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con hỏi. Sư Thích Trúc Thái Minh dạy Phật tử, rằng càng nghèo càng phải cúng dường để hết nghèo. Đúng chăng?

- Quảng Cáo -

Đức Phật bảo:

– Tà đạo! Tà đạo! Xúi bậy đấy! Đã nghèo mà còn thi nhau cúng dường thì coi chừng càng kiệt quệ. Phật không thưởng, không phạt, vạn sự do nhân quả mà thành…

Tôi hỏi thêm:

– Nhỡ sư nói sư đại diện cho Phật, sư ăn luôn cả cúng dường thì đúng chăng?

Đức Phật cười:

– Ta mà tham ăn thì sao gọi là Phật? Chỉ có ma quỷ mới ăn cúng!

Vậy là tôi hiểu rồi. Vì sao nhà chùa thích cúng vong, giải vong, giải hạn… Và sư nào cũng to béo làm cho dân nghèo phát thèm.

Tôi hỏi sang lời dạy của sư khác, sư Thích Nhật Từ:

– Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Thích Nhật Từ dạy: Tiền sai quấy (tức cấu kết tham nhũng, hút máu dân) mà làm công đức thì không phù hợp với luật Phật, nhưng vẫn tốt hơn tiền sai quấy đi làm chuyện sai quấy. Đúng chăng?

Đức Phật bảo:

– Ma giáo! Ma giáo! Đã làm điều sai quấy mà đem cái quả sai quấy ấy làm công đức thì lại càng gieo thêm cái nhân sai quấy. Khác nào khuyến khích lũ quỷ hút máu rồi dùng máu rửa tội?

Nói đoạn, Phật dạy thêm:

– Ngay cả luật thế tục cũng cấm tiêu thụ những của phạm tội và phạt tội rất nặng, sao nhà Phật lại có thể tiêu thụ những thứ đó được?

Tôi hỏi thêm:

– Nhỡ sư nói sư đại diện cho Phật, đem tiền sai quấy ấy xây Chùa hay cái Bảo tháp nguy nga cho Phật ngự thì đúng chăng?

Đức Phật cười:

– Ta mà ngự nơi cái Chùa hay Bảo tháp xây bằng máu dân ấy thì ta là Phật chăng? Bình sinh ta đã bỏ cả cung vàng điện ngọc nguy nga để xuất gia, ngồi dưới gốc bồ đề để đi tìm đạo ngoài đất trời mới gọi là Phật. Chỉ có ma quỷ mới sống vinh thân phì gia trong những thứ xây bằng máu ấy.

Tạ ơn Đức Phật. Tôi hiểu ra rồi. Thảo nào người ta phá rừng, phá núi, sát hại động vật, hút máu đồng loại để xây chùa, xây tháp, xây tượng nguy nga. May mà tôi có đức tin vào Phật trong tâm của tôi. Không tin vào lời dạy của quý thầy. Quý thầy bảo tôi “ngu như bò” thì tôi cũng nhận. Không kiện!

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -