Việt Nam sẽ ra sao nếu mất đảng, mất chế độ độc tài cộng sản’?

- Quảng Cáo -

Ls Nguyễn Văn Đài – RFA

Gần đây, người cầm đầu đảng, chế độ và nhà nước độc tài CSVN là Nguyễn Phú Trọng thường xuyên kêu gào chính đốn đảng, làm trong sạch đảng, chống suy thoái lối sống, đạo đức trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên.


Nguyễn Phú Trọng thường xuyên đe dọa các quan chức của chế độ độc tài rằng “mất đảng, mất chế độ là mất tất cả“.

Có phải bây giờ tầng lớp chóp bu độc tài CSVN mới lo mất đảng, mất chế độ?

- Quảng Cáo -

Thực ra, đảng CSVN cướp được chính quyền hợp pháp và dân chủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim vào ngày 19 tháng 8 năm 1945.

Và trong gần 80 năm tồn tại của mình, các thế hệ cầm quyền của đảng CSVN chưa bao giờ hết nỗi lo mất đảng, mất chế độc độc tài CSVN.

Tại sao các thế hệ cầm quyền của đảng CSVN luôn lo sợ mất đảng, mất chế độ?

Thứ nhất, cướp chính quyền một cách bạo lực, bất hợp pháp, và tồn tại không chính danh;

Thứ hai, để giữ được đảng, chế độ độc tài thì các thế hệ cầm quyền của đảng CSVN đã gây ra quá nhiều tội ác với đất nước và Nhân dân Việt Nam;

Thứ ba, các quan chức độc tài CSVN từ trung ương tới địa phương đều tham nhũng, hủ bại và vô cùng xấu xa. Nhân dân mất hoàn toàn niềm tin vào đảng, chế độ và nhà nước độc tài CSVN;

Nỗi lo mất đảng, mất chế độ của tầng lớp chóp bu độc tài CSVN có phải là nỗi lo của Nhân dân Việt Nam?

Ngày nay với internet và truyền thông mạng xã hội, đa số người dân Việt Nam đều hiểu rằng họ đang bị cai trị bởi đảng và chế độ độc tài, độc đảng phi dân chủ. Đồng thời đa số người đều khao khát đất nước sớm có tự do, dân chủ.

Ngay trong số 5,2 triệu đảng viên đảng CSVN, phần lớn đều đã nhận ra đảng của họ là độc tài, là chuyên chế. Họ cũng chẳng ưa gì cái gọi là đảng cộng sản. Nhưng vì lợi ích, vì sự yếu hèn của họ mà họ vẫn cam chịu. Nhưng nếu mất đảng, mất chế độ thì có lẽ họ là những người vui mừng nhất.

Do đó, nỗi lo mất đảng, mất chế độ độc tài CSVN không phải là nỗi lo của Nhân dân Việt Nam, mà chỉ lo nỗi lo riêng của tầng lớp chóp bu độc tài CSVN là 200 Ủy viên TƯ, Bộ chính trị và Ban bí thư.

Nguyễn Phú Trọng nói rằng “mất đảng,mất chế độ thì sẽ mất tất cả“.

Vậy “mất tất cả“ ở đây là ai mất, mất những gì?

Đó là mất đi quyền lực chính trị tuyệt đối gắn liền với tham nhũng và sự hủ bại tuyệt đối.

Đảng và chế độ độc tài CSVN thối nát, hủ bại không bao giờ còn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Những kẻ trong tầng lớp chóp bu độc tài CSVN sẽ bị Nhân dân nghiêm trị bởi tội ác mà họ đã gây ra đất nước và dân tộc Việt Nam trong gần 80 năm qua.

„Mất đảng, mất chế độ độc tài CSVN“ có dẫn tới mất nước Việt Nam không?

Chắc chắn là không!

Trước khi đất nước và dân tộc Việt Nam bị cai trị bởi đảng và chế độ độc tài CSVN thì đất nước, dân tộc Việt Nam vẫn trường tồn.

Và sau khi đảng, chế độ độc tài CSVN bị diệt vong thì đất nước và dân tộc Việt Nam tiếp tục trường tồn.

Chỉ có dưới sự cai trị của đảng và chế độ độc tài CSVN thì đất nước và dân tộc Việt Nam đang trở thành nô lệ kiểu mới của ngoại bang.

„Mất đảng, mất chế độ độc tài CSVN“ thì Nhân dân Việt Nam sẽ mất cái gì?

Nhân dân Việt Nam sẽ mất đi gông xiềng, sự cai trị độc ác, tàn bạo của đảng và chế độ độc tài CSVN.

Nhân dân Việt Nam không còn chịu những bất công, đau khổ do đảng và chế độ độc tài CSVN gây ra.

“Mất đảng, mất chế độ“, Nhân dân Việt Nam sẽ được gì?

Không còn sự cai trị tàn bạo của đảng, chế độ độc tài CSVN, Nhân dân sẽ được hưởng tự do, dân chủ, các quyền con người được tôn trọng. Từ đó đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ vươn mình đứng dậy để trở thành cường quốc khu vực và châu Á.

- Quảng Cáo -