Tổng Bí thư chọn độc dược làm… ‘biệt dược’!

- Quảng Cáo -

Trân Văn

Diễn văn khai mạc Hi ngh Cán b toàn quc của ông Nguyễn Phú Trọng hồi cuối tuần vừa qua cho thấy, Tổng Bí thư hoàn toàn nhất trí với việc chọn độc dược làm… “biệt dược”, hứa hẹn thực trạng sẽ vừa… nghiêm, vừa… bun!…

***

Mục tiêu của Hi ngh Cán b toàn quc vừa qua là… quán trit và trin khai hai thứ: Kết lun ca Ban Chp hành Trung ương (BCH TƯ) đng CSVN khóa 13 và… Quy đnh ca BCH TƯ đng CSVN khóa 13 cùng về… công tác xây dng, chnh đn đng!

- Quảng Cáo -

Hai thứ vừa kể mới được… sản xuất tại Hi ngh ln th tư ca BCH TƯ đng CSVN khóa 13 và được khẳng định là… phụ phẩm của… Ngh quyết Đi hi Đng khóa 13 – văn kiện xác định phải… tiếp tc đy mnh xây dng, chnh đn đng, h thng chính tr.

Trong diễn văn dài khoảng… 8.000 chữ (*), ông Trọng lặp đi, lặp lại những nội dung vừa không… mới, vừa… không đúng! Nếu… đi ngũ cán b, đng viên luôn quên mình, phn đu không mt mi đ mang li li ích thiết thân cho nhân dân thì tại sao trong vài chục năm nay, BCH TƯ đảng CSVN khóa nào cũng phải tho lun, ban hành đ loi ngh quyết, kết lun, qui đnh… v xây dng, chnh đn đng mà theo Tổng Bí thư thì… ln sau sâu sc, toàn din và c th, rõ ràng hơn so vi ln trước?..

Nếu… ‘đng ta’ đã xác lp, cng c và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đo, sc mnh, uy tín bng chính bn lĩnh, ngh lc, trí tu, lý lun tiên phong, đường li đúng đn, bng mt t chc đoàn kết, thng nht cht ch, vng chc, bng mi liên h máu tht vi nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ng h và bo v thì hà cớ gì đảng càng ngày càng hoảng vì nhiều đồng chí… suy thoái v tư tưởng chính tr, t din biến, t chuyn hóa, còn nhân dân… bc xúc, đe dọa… sinh mnh ca đng và s tn vong ca chế đ?..

Không rệu rã, mục ruỗng tại sao mãi luyến láy. rằng… xây dng, chnh đn phi làm rt kiên quyết, kiên trì, bn b, thường xuyên, liên tc, làm đi làm li nhiu ln như đánh răng, ra mt hàng ngày. Có khi gii quyết xong vn đ này li ny sinh vn đ khác, làm được vic này li xut hin vic khác. Nếu không xác đnh như vy thì mi khi thy có s vic tiêu cc s d mt bình tĩnh, ny sinh tư tưởng bi quan, hoài nghi, hoc mt nim tin, ph nhn mi s c gng và kết qu chung.

Ba câu hỏi mà ông Trọng tự chọn để tự trả lời trong diễn văn khai mạc Hi ngh Cán b toàn quc (Lâu nay, chúng ta tng bàn nhiu, làm nhiu v công tác xây dng, chnh đn Đng vì sao ln này BCH TƯ li tiếp tc bàn và ra ngh quyết v vn đ này? Nhng tinh thn mi, ni dung mi là gì? Phi làm gì và làm như thế nào đ thc hin có kết qu ngh quyết ln này, biến ngh quyết thành hin thc sinh đng?) cho thấy đảng của ông là tổ chức “t din biến” và “t chuyn hóa” đã nhanh còn mạnh! Vì vậy…

BCH TƯ đảng nhiệm kỳ trước (khóa 12) từng có một nghị quyết sau hội nghị lần thứ tư cũng về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Giờ, BCH TƯ đảng nhiệm kỳ này phải có một nghị quyết khác cũng sau hội nghị lần thứ tư về xây dựng, chỉnh đốn đảng bởi…

Mt b phn cán b, đng viên, trong đó có c cán b lãnh đo, qun lý nhn thc chưa đy đ ý nghĩa, tm quan trng ca công tác xây dng, chnh đn Đng. Chưa nêu cao tinh thn trách nhim, thiếu gương mu, phai nht lý tưởng, gim sút ý chí chiến đu, đc bit là sa vào ch nghĩa cá nhân, nói không đi đôi vi làm, vi phm k lut đng, vi phm pháp lut ca nhà nước. Năng lc lãnh đo, sc chiến đu, t phê bình và phê bình, công tác kim tra, giám sát ca nhiu t chc đng và đng viên còn hn chế.

H thng chính tr nước ta chưa thc s trong sch, vng mnh như mong mun... Cơ chế kim soát quyn lc và chế tài x lý vi phm nhiu lĩnh vc chưa có, hoc có nhưng chưa c th, thc hin chưa nghiêm. Hot đng giám sát ca MTTQ, các t chc chính tr – xã hi và nhân dân đi vi vic tu dưỡng, rèn luyn ca cán b, đng viên chưa hiu qu, chưa phát huy đy đ sc mnh tng hp ca c h thng chính tr trong vic bo v nn tng tư tưởng ca đng, đu tranh phn bác các quan đim sai trái, thù đch…

***

Làm sao có thể giải quyết thực trạng mà ông Trọng thú nhận chỉ bằng việc… b sung nhng quy đnh mi v công tác giám sát vic chng nhn, công nhn bng cp, quc tch, thu nhp, chuyn tin, mua tài sn nước ngoài,…

Ông Trọng ví von những quy định mới là… nhng “bit dược” giúp chúng ta phòng, chng, ngăn nga và đc tr các loi bnh tt phát sinh trong cơ th ca đng và h thng chính tr, giúp cho cán b, đng viên tăng cường sc đ kháng, không b tha hoá, biến cht v tư tưởng chính tr, phm cht đo đc, tư cách, li sng, góp phn ngăn nga và khc phc mt cách mnh m hơn và quyết lit hơn nhng biu hin suy thoái, tiêu cc; gi nghiêm k lut, k cương ca đng.

Tại sao không tổ chức điều tra – trừng trị những hành động đã đầu độc cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền như: Gian ln bng cp, tìm kiếm – th đc song tch, chuyn tin ra ngoài quc, mua tài sn ngoi quc,… mà chỉ… giám sát từ… giờ trở đi?

Chẳng lẽ ông Trọng thật sự tin rằng… Mi cán b, đng viên, trước hết là cán b lãnh đo, qun lý các cp, đc bit là người đng đu, người ch trì “s” gương mu, t giác làm trước (ngay sau hi ngh này, không phi ch đi gì c). Căn c vào Ngh quyết, Kết lun và Quy đnh ln này, nghiêm túc t phê bình, kim đim, t soi li mình, đơn v mình, gia đình mình, cái gì tt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì t điu chnh, cái gì xu thì t gt ra, t sa mình (?)…

Chẳng lẽ các thành viên BCH TƯ đảng nhiệm kỳ này thật sự tin rằng… “bit dược” có tên… “giám sát” sẽ khiến… ‘đng ta’ ngày càng mnh hơn, cán b, đng viên gương mu hơn, t chc đng có sc chiến đu cao hơn, đoàn kết ni b tt hơn, gn bó vi nhân dân mt thiết hơn, thúc đy thc hin nhim v chính tr đt kết qu cao hơn… Đặc biệt sẽ khiến… nhng người có sai phm, không còn đ uy tín, năng lc làm vic… t chc không cn đi đến hết nhim kỳ hoc đến thi hn b nhim li?

Lẽ nào ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Bộ trưởng Công an sắp xông lên phía trước xin… t chc? Nếu những lời… gan ruột của ông Trọng không đủ… sáng khi ông Tô Lâm… t soi ri nên vẫn tại vị một cách an ổn… có thể xem ông Trọng và 177 thành viên BCH TƯ khóa 13… không thc hin trách nhim nêu gương, sa vào ch nghĩa cá nhân, cơ hi, v li, “tư duy nhim kỳ”, đoàn kết xuôi chiu, dân ch hình thc, thy đúng không bo v, thy sai không đu tranh,… không? “Bit dược” giúp… bổ ngửa?

Chú thích

(*) http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Toan-van-phat-bieu-cua-Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tai-Hoi-nghi-ve-cong-tac-xay-dung-chinh-don-Dang/455593.vgp

- Quảng Cáo -