Đối tượng của tựa đề: “ không thể phủ nhận vai trò…” gồm những ai?

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Tôi gõ Google “Không thể phủ nhận vai trò, hiệu quả của….” thì nó cho ra 57.600.000 kết quả. Trong đó, tựa hiện ra đầu tiên là:

“Không thể phủ nhận vai trò, hiệu quả của đường sắt Cát Linh” (*)

Cả đời làm báo, tôi chưa đặt tựa bắt đầu bằng cụm từ “Không thể phủ nhận vai trò…” giờ mới “ngộ” ra đây là mẫu tựa rất phổ biến, thông dụng, nên tôi tò mò tổng kết và phân tích.

- Quảng Cáo -

Đối tượng của các tựa bài “Không thể phủ nhận vai trò…” thường là “sự lãnh đạo của Đảng”, thí dụ: “Không thể xuyên tạc và phủ nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc”; “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội là không thể phủ nhận”; “Không thể phủ nhận thành tựu công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng”; “Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội”.

Đối tượng của “Không thể phủ nhận…” còn là “thành quả cách mạng”: “Không thể phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám” hoặc “Chống ‘diễn biến hòa bình’: Không thể phủ nhận vai trò của Cách mạng Tháng Mười Nga”.

Đối tượng cũng là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”: “Không thể xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh”, hay “Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!”

Đối tượng không thể phủ nhận có khi là “dân chủ”, “nhân quyền”: “Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam”, “Không thể phủ nhận thành tựu của Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật về quyền con người”, “Không thể phủ nhận thành tựu nhân quyền Việt Nam”.

Cuối cùng, đối tượng của “Không thể phủ nhận” là…”Định hướng XHCN”: “KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG Xà HỘI CHỦ NGHĨA”, “Không thể phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”, “Không thể xuyên tạc, phủ nhận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”, “Không thể phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước và tuyệt đối hóa kinh tế tư nhân”.

Tóm lại, đối tượng của tựa đề “Không thể phủ nhận đều là chuyện lập trường (Đảng lãnh đạo, định hướng XHCN), điều thiêng liêng (thành quả cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh) hoặc chuyện nhạy cảm (dân chủ, nhân quyền).

Nay, báo An Ninh Thủ Đô xếp “Đường sắt Cát Linh – Hà Đông” ngang hàng với giá trị của: “Đảng lãnh đạo”, “định hướng XHCN”, “thành quả cách mạng”, “tư tưởng Bác Hồ”, thì cho phép tôi lập bàn hương án, hướng về phương Bắc, đốt nhang xá ba xá, lạy ba lạy “Đường sắt Cát Linh – Hà Lông có hiển linh về đây thọ tài, ẩm thực”, này hỡi âm binh ơi!

Mầy muốn ăn gì để tao cúng? Tiễn vong!

BKM

- Quảng Cáo -