Sao lại công khai vi phạm pháp luật thế này?

- Quảng Cáo -

Nhuệ Giang – (VNTB) – “Cơ cấu kết hợp phấn đấu đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 người; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40) khoảng 50 và đại biểu tái cử khoảng 160 người”.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, cho hay dự kiến nói trên là kết quả của những buổi làm việc, trao đổi, thống nhất với đại diện Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, và với Quân ủy trung ương, Đảng ủy Công an trung ương (*).

Với thông tin trên cho thấy có thể tường minh danh sách những người đã công khai vi phạm pháp luật về bầu cử, vì theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tại Điều 3. Tiêu chuẩn của người ứng cử, ghi:

“1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội.

- Quảng Cáo -

2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương”.

Cả Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương không có bất kỳ điều khoản cụ thể nào yêu cầu ứng cử viên phải là đảng viên.

Do đó, nếu bà Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với những ai đó ở Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, và với Quân ủy trung ương, Đảng ủy Công an trung ương, đưa thêm ra yêu cầu ‘giấy phép con’ về tiêu chuẩn ‘đảng viên’, là hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử.

Nói thêm, “Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân” (Điều 7.1, Luật tổ chức chính quyền địa phương), và “Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội” (Điều 22.1, Luật tổ chức Quốc hội) cùng chung yêu cầu “Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – nghĩa là không liên quan đến “Đảng”, vì Điều 4, Hiến pháp 2013 chỉ yêu cầu đảng viên phải “trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

______________

Chú thích:

(*) https://vnexpress.net/phan-dau-25-den-50-dai-bieu-quoc-hoi-la-nguoi-ngoai-dang-4231517.html

- Quảng Cáo -