Đạo búa liềm???

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Đạo gì mà có cờ búa liềm?

Thần chú thì có gọi đến triều đình, vương, tướng và âm binh. Nghe phát khiếp!

Khắc nhập, khắc xuất, cứ như thần chú trong truyện Cây tre trăm đốt.

- Quảng Cáo -

Kêu gọi luôn cả âm binh ra quân đi giải phóng mặt bằng?

Dân mà tín ngưỡng bọn âm binh này coi chừng bán cả nhà đất để cúng. Mà bọn âm binh này ghê lắm, chúng khoét rỗng tài sản quốc gia đấy!

- Quảng Cáo -