Không lẽ nói để cười trừ?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Người xưa nói: “Trăm năm bia đá cũng mòn”.

Vì: “Nước chảy đá mòn”.

Chứng tỏ ngày xưa nước rất hiền, trăm năm mới mòn được đá.

- Quảng Cáo -

Ngày nay nước quá dữ dằn, chỉ hai năm đã làm giãn nở nứt đá.

Có điều đá lát mua bằng tiền thuế của dân, độ bền 70 năm.

Nếu mua bằng tiền cá nhân của quan thì quan muốn nói sao cũng được. Nhưng mua bằng tiền thuế của dân thì không lẽ quan nói để cười trừ?

- Quảng Cáo -