Nợ chồng nợ, nợ dồn…vỡ nợ

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

THẮC MẮC?

* Khi chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp thiếu vốn:

  • Chính phủ phát hành trái phiếu: vay tiền trong và ngoài nước.
  • Ngân hàng phát hành trái phiếu: vay tiền người dân.
  • Doanh nghiệp phát hành trái phiếu: vay tiền nhà đầu tư.

* Khi chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp chưa xoay được tiền trả nợ:

  • Chính phủ phát hành trái phiếu mới trả vốn và lãi trái phiếu cũ, nợ chồng nợ.
  • Ngân hàng phát hành trái phiếu mới trả lãi và nợ trái phiếu cũ, nợ chồng nợ.
  • Doanh nghiệp phát hành trái phiếu mới trả lãi và nợ trái phiếu cũ, nợ chồng nợ.
- Quảng Cáo -

* Khi chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp bị nợ chồng nợ, nợ dồn…vỡ nợ:

  • Chính phủ vỡ nợ, lãnh đạo Quốc gia bỏ của chạy lấy người. Sri Lanka là một ví dụ?
  • Ngân hàng vỡ nợ, bảo hiểm bồi thường (hơn trăm triệu)?
  • Doanh nghiệp vỡ nợ, trái chủ đòi ai?
  • Chủ doanh nghiệp vào tù, ai trả tiền trái phiếu?
- Quảng Cáo -