Đểu

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Bọn Tà.u cộng chưa bao giờ tử tế, kể cả những lúc chúng cần lợi dụng sự tử tế nhất thời. Coi cái video chúng cố tình tung ra, thấy thương thương và tội nghiệp về dáng đi loạng choạng.

https://www.youtube.com/shorts/zwi4PWTJCOw

Lại nghĩ ngay cả cái vòng mề đay chúng tặng, về mặt nào đó cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trông giống như chiếc vòng kim cô.

- Quảng Cáo -

Nói tóm lại là chúng rất đểu, chẳng tốt đẹp gì./.

- Quảng Cáo -