16/8/2021 Kabul, Afghanistan và 30/4/1975 Sài Gòn, Việt Nam

16/8/2021 Kabul, Afghanistan
- Quảng Cáo -
30-04-1975 Sài Gòn, Việt Nam
- Quảng Cáo -