ƯCV Donald Trump thắng cử Tổng Thống Mỹ: lúc 2:30 am Hoa Kỳ / 2:30 pm 9/11 VN

Ket quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2016
- Quảng Cáo -

– 2:30 am 9/11 miền Đông Hoa Kỳ ( 2:30 pm 9/11 VN)

UCV Trump coi như thắng cử Tổng Thống trong cuộc bầu cử 2016 sau khi được công bố thắng tại tiểu bang Pennsylvania, có thêm 20 electoral votes đã đạt được 274 quá bán số electoral votes cần là 270.

Sau khu ƯCV Clinton gọi điện chúc mừng ƯCV Trump chiến thắng, khẳng định đối thủ của mình đã đắc cử tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ,  ông Trump đã đến đại bản doanh tranh cử của mình chuẩn bị bài phát biểu mừng chiến thắng trước hàng ngàn cử tri thức trắng đêm đang chờ đợi ăn mừng.

 • ƯCV Trump được 274 electoral votes: thắng các Tiểu bang Kentucky và Indiana, West Virginia,
  + Tennesssee, Alabama,Oklahoma, South Carolina
  + Arkansas, Texas, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming,
  + Montana, Louisiana, Missouri.Ohio
  + Utah, Idaho, Florida
  + Georgia, Iowa, Wisconsin
  + Pennsylvania
 • ƯCV Clinton được 218 electoral votes: thắng Tiểu bang Vermont
  +Massachusets, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Washington DC
  + Illinois, New York,
  + New Mexico
  + Hawaii, California, Oregon, Washington, Colorado
  + Nevada, Maine
UCV Donal Trump thắng cử Tông Thống Mỹ 2016
UCV Donal Trump thắng cử Tông Thống Mỹ 2016

– 1:30 am 9/11 miền Đông Hoa Kỳ ( 1:30 pm 9/11 VN)

- Quảng Cáo -

Lúc 1 giờ 30 am Hoa Kỳ kết quả vẫn chưa thay đổi nhiều. U7CV Clinton thắng thêm 2 tiểu bang Nevada và Maine được 218 electoral votes. UCV Trump vẫn đang vẫn trước với 254 electoral votes.

ƯCV Trump Đang chờ kết quả, chỉ trong thời gian  gắn nữa, tại các tiểu bang Pennsylvania (20 electoral votes) và Michigan (16 electoral votes) mà ông đang dẫn đầu để trở thành Tổng Thống Mỹ

 • ƯCV Trump được 254 electoral votes: thắng các Tiểu bang Kentucky và Indiana, West Virginia,
  + Tennesssee, Alabama,Oklahoma, South Carolina
  + Arkansas, Texas, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming,
  + Montana, Louisiana, Missouri.Ohio
  + Utah, Idaho, Florida
  + Georgia, Iowa, Wisconsin
  +
 • ƯCV Clinton được 218 electoral votes: thắng Tiểu bang Vermont
  +Massachusets, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Washington DC
  + Illinois, New York,
  + New Mexico
  + Hawaii, California, Oregon, Washington, Colorado
  + Nevada, Maine
Kết quả cập nhật 1:30 am Hoa Kỳ (13 giờ 30 VN)
Kết quả cập nhật 1:30 am Hoa Kỳ (13 giờ 30 VN)

– 12:30 pm 8/11 miền Đông Hoa Kỳ ( 12:30 am 9/11 VN)

 • ƯCV Trump được 254 electoral votes: thắng các Tiểu bang Kentucky và Indiana, West Virginia,
  + Tennesssee, Alabama,Oklahoma, South Carolina
  + Arkansas, Texas, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming,
  + Montana, Louisiana, Missouri.Ohio
  + Utah, Idaho, Florida
  + Georgia, Iowa, Wisconsin
 • ƯCV Clinton được 209 electoral votes: thắng Tiểu bang Vermont
  +Massachusets, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Washington DC
  + Illinois, New York,
  + New Mexico
  + Hawaii, California, Oregon, Washington, Colorado
Ket qua cập nhật lúc 12:30 am 09/11
Ket qua cập nhật lúc 12:30 am 09/11

– 11:30 pm 8/11 miền Đông Hoa Kỳ ( 11:30 am 9/11 VN)

 • ƯCV Trump được 222 electoral votes: thắng các Tiểu bang Kentucky và Indiana, West Virginia,
  + Tennesssee, Alabama,Oklahoma, South Carolina
  + Arkansas, Texas, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming,
  + Montana, Louisiana, Missouri.Ohio
  +Utah, Idaho, Florida
 • ƯCV Clinton được 209 electoral votes: thắng Tiểu bang Vermont
  +Massachusets, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Washington DC
  + Illinois, New York,
  + New Mexico, Connecticut
  + Hawaii, California, Oregon, Washington, Colorado

 

Cập nhật kết quả 11 giờ 30 pm miền Đông Hoa Kỳ
Cập nhật kết quả 11 giờ 30 pm miền Đông Hoa Kỳ

– 10:30 pm 8/11 miền Đông Hoa Kỳ ( 10:30 am 9/11 VN)

 • ƯCV Trump được 168 electoral votes: thắng các Tiểu bang Kentucky và Indiana, West Virginia,
  + Tennesssee, Alabama,Oklahoma, South Carolina
  + Arkansas, Texas, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming,
  + Montana, Louisiana, Missouri.Ohio
 • ƯCV Clinton được 109 electoral votes: thắng Tiểu bang Vermont
  +Massachusets, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Washington DC
  + Illinois, New York,
  + New Mexico, Connecticut

– 9:00 pm 8/11 miền Đông Hoa Kỳ ( 9:00 am 9/11 VN)

 • ƯCV Trump được 129 electoral votes: thắng các Tiểu bang Kentucky và Indiana, West Virginia,
  + Tennesssee, Alabama,Oklahoma, South Carolina
  + Arkansas, Texas, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming,
 • ƯCV Clinton được 97 electoral votes: thắng Tiểu bang Vermont
  +Massachusets, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Washington DC
  + Illinois, New York,

kquacapnhat9g00– 8:30 pm 8/11 miền Đông Hoa Kỳ ( 8:30 am 9/11 VN)

 • ƯCV Trump được 60 electoral votes: thắng các Tiểu bang Kentucky và Indiana, West Virginia,
  + Tennesssee, Alabama,Oklahoma, South Carolina.
 • ƯCV Clinton được 48 electoral votes: thắng Tiểu bang Vermont
  +Massachusets, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Washington DC.

kquacapnhat5g30– 8:00 pm 8/11 miền Đông Hoa Kỳ ( 8:00 am 9/11 VN)

 • ƯCV Trump thắng các Tiểu bang Kentucky và Indiana, West Virginia
 • ƯCV Clinton thắng Tiểu bang Vermont.

kquacapnhat5g00

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here