Dư luận viên

- Quảng Cáo -

Thái Bá Tân

Không ai khổ suốt đời.

Không ai sướng suốt đời.

Nhưng ngu thì có đấy.

- Quảng Cáo -

Nhiều người ngu suốt đời.

Trong số những người ấy

Có bọn dư luận viên.

Cả hai loại – cuồng tín

Và “dư luận” vì tiền.

Chúng, một lũ v.ô h.ọc,

Không suy nghĩ bằng đầu,

Làm những điều thất đức,

Đơn giản vì ngu lâu.

Ừ thì ngu cũng được,

Nhưng nên ngu vừa vừa.

Đã ngu thì câm miệng,

Ngồi ở nhà, nhớ chưa?

*

PHÂN VÀ DÒI

Theo quy luật phân hủy,

Có phân thì có dòi.

Trong đống phân xã hội,

Dư luận viên là dòi.

Bầy đàn và nhung nhúc,

Hung hăng và vô minh,

Chúng làm phân phân hủy,

Tức cũng là giết mình.

Không làm người tử tế,

Ngu, tớn lên làm dòi.

Làm dòi thì chết bẩn.

Đơn giản chỉ thế thôi.

*

NGƯỜI MỸ, NGƯỜI HÀ LAN, NGƯỜI VIỆT VÀ CON BÒ

Nhìn con bò, người Mỹ

Nghĩ ngay tới bữa ăn

Với món bit-tết ngậy,

Quây quần bên người thân.

Người Hà Lan, tương tự,

Khi nhìn thấy con bò,

Họ nghĩ ngay tới việc

Được uống sữa kỳ no.

Nhìn con bò, người Việt,

Nói sai tôi c.hết liền,

Sẽ nghĩ tới màu đỏ

Và bọn dư luận viên.

- Quảng Cáo -