Là bao nhiêu là bao nhiêu là bao nhiêu?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Một thằng lính lác (thư ký) của một ông thứ trưởng Bộ Y tế, còn nhận hối lộ số tiền khủng 42,6 tỷ trong vụ chuyến bay giải cứu.

Vụ chuyến bay giải cứu nó ăn đậm đà thì trong vụ Kit Việt Á đình đám hơn không lẽ nó không đớp đồng nào? Nếu đớp thì nó đớp bao nhiêu?

Ngoài hai vụ đại ác ấy, Bộ y tế còn thiếu cha gì vụ béo bở khác, tỉ như những vụ đội giá mua sắm thuốc men, trang thiết bị và vật tư y tế, mua bán thuốc giả… chẳng hạn, không lẽ cái thằng lính lác siêu đớp này không sơ múi gì? Và nếu hắn sơ múi thì sơ múi bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu…?

- Quảng Cáo -

Một thằng lính lác của một ông thứ trưởng còn ăn hối lộ số tiền đậm đà khó quên, thì các quan lớn, quan rất lớn, quan siêu lớn sẽ ăn hối lộ là bao nhiêu là bao nhiêu là bao nhiêu?

- Quảng Cáo -