Khuyên

- Quảng Cáo -

Các quan tranh cướp Ấn Đền Trần

Mong ước phì gia với vinh thân

Thánh Trần vốn ghét phường thảo khấu

Diệt lũ tham tàn, đúng ý dân.

- Quảng Cáo -

Hải Dương bắt chước thói thành Nam

Kiếp Bạc khai trương Hội Nhâm Dần

Các quan chen chúc tranh nhau Ấn

Một lũ vô “Lò” đúng cuối năm!

Tớ khuyên các bác vẫn làm quan

Trung ương, tỉnh, huyện đến buôn làng

Chớ mong chạy tội bằng cầu cúng

Danh liệt, tán gia thật bẽ bàng!

Hãy dẹp đi thôi trò phát Ấn

Một lũ vô tù chửa đủ chăng?

Lời khuyên suy ngẫm chân thành đó

Ai biết thì nghe.

Tớ chẳng mong!

Mạc Van Trang

- Quảng Cáo -