Nhân quyền là không thể thương lượng

- Quảng Cáo -

Người Đà Lạt Xưa

“Việcxây dựng một thế giới trong đó con người được tự do ngôn luận và tín ngưỡng, không còn phải chịu nỗi sợ hãi và cùng cực được coi là nguyện vọng cao cả nhất của loài người.”

“Nhân quyền phải được pháp luật bảo vệ để mỗi người không buộc phải nổi loạn như là biện pháp cuối cùng để chống lại chế độ cường quyền và áp bức.”

Đó là các nhận thức nổi bật trong lời nói đầu của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và tuyên bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948.

- Quảng Cáo -

Nhân quyền là không thể thương lượng.

- Quảng Cáo -