“Công ný – nuật pháp”!

- Quảng Cáo -

Xuan Ngoc Nguyen

Đói ăn trộm hai vịt non

Mười ba năm cùm cho con thảm đời

Tiền đô bốn triệu quan xơi

- Quảng Cáo -

Chia trên cho dưới tạm thời …ba năm

Một thủa công lý chết bằm

Một thời luật pháp chỉ băm dân lành

Đông Lào xã nghĩa lưu manh

Cái công cái luật chỉ dành cho quan

Người dân máu lệ đổ tràn

Đói oan yêu nước được ngàn cùm gông

Thiên đàng xã nghĩa các ông

Nhang đèn đưa tiễn ra đồng chôn dân

Quan to phạm tội phi nhân

Tiền nhiều xé luật ấm thân chức ngồi

Dân nghèo hả họng kêu trời

Một chút sai phạm tù thời rục xương

Luật thời công lý bất lương

Vàng đô án trắng thảm thương dân tình

“Còn tin công lý anh minh

Như tin ngu xuẩn tiết trinh điếm già

Còn tin luật lệ nước nhà

Khác gì tin cuội trăng ngà tặng ta“!

(xuanngocnguyen)

 

- Quảng Cáo -