Hết room hay hết tiền?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Giới chuyên môn đã lật bài ngửa… Dù ngân hàng nhà nước có nới trần tín dụng thì các ngân hàng thương mại cũng không đủ vốn cho vay.

Nếu đúng vậy thì doanh nghiệp đột quỵ chứ chẳng chơi! Và như vậy, vấn nạn hiện nay:

– Của các ngân hàng là… Tiền đâu?

- Quảng Cáo -

– Của các doanh nghiệp là… Tiền đâu?

– Của các gia đình là… Tiền đâu?

– Của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là…?

- Quảng Cáo -