Hãy bắt đầu từ gốc ông Phớc ạ!

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

Ông Hồ Đức Phớc bộ trưởng bộ Tài chính nói tại QH:

“Có quan điểm cho rằng cán bộ công chức, viên chức phục vụ công cũng như phục vụ tư miễn là có đóng góp, cống hiến cho xã hội. Nhưng tôi xin thưa, theo nhận thức của tôi và tôi cũng đã tìm hiểu các nước xung quanh chúng ta như Singapore, thì họ trả lương công chức cao hơn nhiều so với khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây là cách để giữ người giỏi trong khu vực nhà nước để hoạch định chính sách, đề ra chiến lược, quản lý nhà nước một cách tốt nhất, thúc đẩy và làm nền tảng cho sự phát triển”.

Ông Phớc nói vậy là không hiểu bản chất thể chế tức bản chất nhà nước VN và Singapore khác nhau cơ bản.

- Quảng Cáo -

Khác nhau tính mục đích.

Khác nhau nền tảng mà thể chế tồn tại.

Một bên nhà nước theo mô hình Dân chủ đa nguyên trên nền tảng tam quyền phân lập. Một bên nhà nước độc quyền một đảng coi tam quyền phân lập là phản động.

Do khác nhau cơ bản vậy nên bộ máy nhà nước với chọn lựa nhân sự – nhân viên nhà nước hoàn toàn khác nhau.

Dẫn đến chất lượng nhân sự khác nhau.

Dẫn đến “tiền nào của nấy”vì tính hiệu quả của công việc mà nhân sự đảm trách.

Ông bộ trưởng bộ Tài chính nếu không nhận thức những tiêu chuẩn cốt lõi này thì đồng tiền của Dân trả cao cho nhân viên, cán bộ nhà nước sẽ “gió vào nhà trống”vô nghĩa.

Người giỏi có tâm, có đức không thể có mặt trong nhà nước nếu không có cơ chế thực sự Dân chủ cho người Dân được quyền chọn và lựa người giỏi có tâm có đức làm lãnh đạo QG, làm Đại biểu QH- Đại biểu của Dân. Đây là quy trình dắt dây tất yếu.

Hãy bắt đầu từ gốc ông Phớc ạ./.

- Quảng Cáo -