Tiếp tục lấy mỡ nó rán nó!

- Quảng Cáo -

Ba Kiem Mai

Masan phát hành 2 lô trái phiếu ba không (Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm) 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của 2 lô trái phiếu vào 30/3/2023 và 2/5/2023 (5.000 tỷ đồng)./.

https://markettimes.vn/masan-huy-dong-them-1-500-ty-dong-trai-phieu-co-14-000-ty-se-dao-han-trong-1-nam-toi-4529.html

- Quảng Cáo -