Từ Giã Sài Gòn

- Quảng Cáo -

Phương Thảo-Ngọc Lễ

Bài hát xúc động quá, mình edit video post lên đây để ghi nhớ một giai giai đoạn buồn đau thê lương của những người con đất Việt !

Nguồn: Nguyễn Hiền

YouTube ·

- Quảng Cáo -