Thì hay biết bao nhiêu!

0
- Quảng Cáo -

“Nông dân đã nói là làm
Đã đi là đến, đã bàn là thông
Đã quyết là quyết một lòng
Đã có phát động, đã vùng là lên
Đã lật là dưới lên trên
Đã chuyển là chuyển bốn bên chân trời”

Thời tôi đi học, lớp 3 hay 4 gì đó, có bài trong sách Tập đọc như thế.
Bài thơ (hay vè thì đúng hơn) ca ngợi ý chí và tinh thần cách mạng tấn công của giai cấp nông dân bần cố nông trong cải cách ruộng đất.

Ngày nay, tinh thần ấy mà còn giữ nguyên vẹn thì hay biết bao nhiêu.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here